Skatteplikt mv.

All støtte fra Eckbos Legat er som hovedregel skattepliktig inntekt for alle mottakere.

Unntatt fra dette er:

  • støtte til utdanning er som hovedregel ikke skattepliktig når det utbetales for å gå på skoler, høyskoler og universiteter frem til avsluttende eksamen
  • merk at stipend som har karakter av å være lønn under utdanningen eller som trer i stedet for arbeidsinntekt, likevel er skattepliktig

Det gjøres særskilt oppmerksom på:

  • legatet vil ikke foreta skattetrekk selv om støtten ansees å være skattepliktig
  • legatet er ikke pliktig til å foreta innberetning av tildelt støtte
  • søker er m.a.o. selv ansvarlig for innrapportering og eventuell innbetaling av skatt

Denne redegjørelse er kun ment som en orientering om våre rutiner og ethvert spørsmål om skatteplikt er den enkelte søkers ansvar. Alle henvendelser i så måte må derfor rettes til skattemyndighetene. Den enkelte søker er også selv ansvarlig for å holde seg oppdatert om eventuelle endringer i skattelovgivningen.