Forskning på hydroteknikk og drenering

Eckbos Legat har støttet Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) med midler til en stipendiatstilling øremerket forskning på drenering/hydroteknikk og klimagassutslipp i jordbruket.

Foto: iStock
Foto: iStock

Forskning på hydroteknikk og drenering

Publisert 01.07.2022

NIBIO skriver bl.a. følgende i sin søknad:

- «Jordsmonn og klima i Norge gjør at det aller meste av våre jordbruksarealer må dreneres for å kunne drives med godt resultat. Dårlig dreneringstilstand vil ha mange negative effekter. Det vil gi både redusert avling og avlingskvalitet og dermed negative økonomiske utslag. Det vil også kunne ha en rekke uheldige miljøeffekter, blant annet avrenning og forurensning med næringsstoffer og skader som følge av erosjon. Og – ikke minst – så vil dårlig drenering kunne bidra til økt utslipp av klimagasser.

Hydroteknikk og drenering av jordbruksmark er i praksis et fagområde som gjennom de siste ti-årene er blitt marginalisert, både i utdanningen og forskningen. Kompetansen er følgelig forvitret. Det som er igjen av kompetanse er aldrende, det er situasjonen både innenfor forskning og rådgiving. Dette er svært uheldig, tatt i betraktning den fundamentale betydning hydroteknikk, drenering og håndtering av vann har både for produksjonsforholdene i jordbruket og for miljøeffektene av matproduksjon.

Med drenering regnes i denne sammenheng tradisjonell rørgrøfting, omgraving og profilering. I tillegg er tiltak for å hindre- og redusere omfang av sigevann, både som overflatevann og sigevann i jord, og hydrotekniske tiltak for å senke grunnvann.»

Eckbos Legat har som et av sine formål å fremme naturlig og bærekraftig landbruk i Norge, og ser på støtten til NIBIO som et viktig bidrag for å nå dette målet. 

Prosjektet går over tre år og har fått innvilget totalt kr. 3,56 mill. i støtte fra legatet.